Sakramenty, pogrzeb

Chrzest

Msza święta z udzieleniem chrztu jest w 2. niedzielę miesiąca o godz. 11. W uzasadnionej sytuacji chrzest może być udzielony w inną niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.

Przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu dziecko należy zgłosić w kancelarii. Zgłoszenia dokonują rodzice (przynajmniej jedno z nich). Przy zgłoszeniu należy przedstawić odpis aktu urodzenia z USC.

Na chrzestnych należy prosić praktykujących katolików, bierzmowanych, prowadzących życie zgodne z wyznawaną wiarą. Chrzestni spoza naszej parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę godność (zaświadczenie można donieść po zapisaniu dziecka).

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkół ponadpodstawowych. Młodzież ta przygotowuje się wcześniej do przyjęcia sakramentu w sposób podany przez duszpasterzy.

Małżeństwo

Narzeczeni na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem spisania protokółu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Termin ślubu można ustalić wcześniej (przed spisaniem protokółu).

Uwaga! Jeżeli narzeczeni przez dłuższy czas (kilka lat) przebywają za granicą, w parafii ustalają termin ślubu, natomiast protokół przedślubny  spisują w duszpasterstwie polskim w kraju pobytu. Protokół ten jest później przesyłany przez kurię do parafii.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa. Do jego spisania potrzebne są:

– Metryki chrztu „do sakramentu małżeństwa” (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).
– Dowody osobiste.
– „Zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” wydane przez USC (wszystkie egzemplarze dla parafii). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesiący od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu.
– Indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoly ponadpodstawowej.

Spisanie protokołu przedślubnego trwa dość długo, dlatego należy przyjść na początku popołudniowej kancelarii. Prosimy, aby narzeczeni zadzwonili do parafii, kiedy mogą przyjść spisać protokół (godziny i numer na stronie powitalnej). Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy przyjdą naraz dwie lub więcej par.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

  • Uczestniczą w czterech konferencjach dla narzeczonych lub w sobotnio-niedzielnych dniach skupienia. Informacja o miejscach i terminach konferencji i dni w naszej okolicy podana jest w gablocie, a także na stronie internetowej: www.wdr.diecezja.krakow.pl .
  • Odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej. Informacja o poradniach w naszej okolicy podana jest w gablocie, a także na podanej powyżej stronie internetowej.
  • Na dwa tygodnie przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem.

Chorzy i starsi

Duszpasterze odwiedzają chorych z Komunią świętą co miesiąc w sobotę po 1. piątku od godz. 8:30. W razie potrzeby duszpasterze udzielają sakramentów chorym i starszym (spowiedź, namaszczeni, Komunia święta) po zgłoszeniu przez rodzinę.

Pogrzeb

Najbliższa rodzina zmarłego (zmarłej) zgłasza się do parafii i ustala z duszpasterzem termin pogrzebu. Później należy sporządzić wpis do księgi zmarłych, do czego są potrzebne:

  • odcinek karty zgonu „dla celu pochowania zwłok”,
  • odpis aktu zgonu,
  • jeżeli zmarły umarł w szpitalu, to zaświadczenie od ks. kapelana o przyjęciu sakramentów.